Kennisgebieden

Milieu expertise

Kennisgebieden

Het werk wat ik doe heeft specifiek betrekking op lokale luchtkwaliteit en geur. Actuele dossiers die passeren zijn geurbeleid en geuronderzoek, milieu in ruimtelijke plannen, fijnstof en andere lokale gezondheidsrisico’s door ZZS, het Schone Lucht Akkoord, de stikstofdepositie en de monitoring van luchtkwaliteit en geur/geurhinder.