Werkterreinen

Op deze terreinen is Hugo van Belois actief

Werkterreinen Van Belois Milieuadvies

Mijn werkveld omvat alle facetten van de beleidscyclus, van het opstellen van milieubeleid en het maken van plannen, tot alles in het kader van vergunningverlening en handhaving, en activiteiten rond monitoring milieukwaliteit. De uitdaging zit erin beleid te maken dat in de uitvoering succesvol is, en in de praktijk zo te werk te gaan als beleid en regelgeving bedoeld is om die gezonde leefomgeving te realiseren.

Projecten die daar bij passen zijn bijvoorbeeld:

  • Specialist Lucht en Geur in vergunningen en bij het maken van ruimtelijke plannen
  • Opzetten en begeleiden van onderzoek in geur-overlastsituaties
  • Uitvoeren second opinion op lucht- en geuronderzoeken
  • Opstellen van geurbeleid of het evalueren ervan